Kategorier
Billigt Desert

Pannkakor

Pann­ka­kor är i teo­rin enkelt, recep­tet åter­finns i snart sagt var kok­bok och van­li­gen utan mer anvis­ning­ar än att vis­pa sam­man sme­ten och att ste­ka den anting­en som pann­ka­kor i en stek­pan­na eller som plät­tar i en plätt­lagg.

Pro­ble­met är inte recep­tet, utan att ste­ka dem utan besvär. Tric­ket lig­ger i att det finns en del hand­grepp som under­lät­tar det­ta, och i att ha en bra stek­pan­na (i gjut­järn och väl ins­tek­t¹) eller ännu hell­re en bra plätt­lagg (det är enkla­re att ste­ka plät­tar än pann­ka­kor då de är mind­re).

Recept för en per­son, mul­ti­pli­ce­ra med anta­let ätan­de
För­be­re­del­ser ca 35 min, stek­ning vari­e­rar med anta­let (kanske 5 min per per­son)

¾ dl vete­mjöl
1 ägg
2 dl stan­dard­mjölk
1 krm salt
ca 1 msk smör

  1. Mät upp mjöl i en till­bring­a­re som det går att vis­pa i med en van­lig hand­visp (allt­så ing­en elvisp), till­sätt salt och ägg och rör sam­man.
  2. Häll i mjöl­ken, 1 dl åt gång­en och vis­pa mel­lan. Vis­pa sedan tills allt bli­vit slätt och snyggt – det tar någon minut. Resul­ta­tet blir påtag­ligt säm­re med elvisp, likaså om man blan­dar i all mjölk på en gång; jag har ing­en aning om var­för.
  3. Låt sedan sme­ten stå och sväl­la i kyl­skåpet i minst 30 minu­ter, gär­na en tim­me. Den kla­rar sig fint i gans­ka många tim­mar om man vill för­be­re­da sig i god tid.
  4. När det är dags att gräd­da pann­ka­kor­na så smäl­ter du smö­ret i stek­pan­nan och häl­ler i det i sme­ten under visp­ning. Genom att smör­ja stek­pan­nan förs­ta gång­en och ha lite smör i sme­ten så slip­per du smör­ja mer sena­re. Pan­nan ska vara medelvarm; det ska ta till­räck­ligt lång tid att få pann­ka­kor­na bru­na på ena sidan för att sme­ten ska hin­na stel­na på ovan­si­dan.
  5. Vänd och stek ännu lite till så de får fin färg på båda sidor­na. De förs­ta pann­ka­kor­na ris­ke­rar ofta att bli illa stek­ta – van­li­gen har man för sval stek­pan­na. Övning ger fär­dig­het – och med tiden lär man sig hur man ska han­te­ra sin kom­bi­na­tion av spis och stek­pan­na.
  6. Lägg upp pann­ka­kor­na på ett varmt fat, ev. med lite soc­ker mel­lan pann­ka­kor­na och stek näs­ta.

Ser­ve­ra med sylt, eller bär, eller glass, eller citron­soc­ker eller vad du nu begär!

Lika goda kal­la sena­re om det blir någ­ra över.

¹ Om du behö­ver ste­ka in en gjut­järnspan­na så hop­pas jag du gil­lar bacon – för det effek­ti­vas­te sät­tet är att först smör­ja in den i olja, het­ta upp rejält i ugnen och låta sval­na, för att sedan ste­ka bacon i den ett antal ggr – utan att dis­ka pan­nan mel­lan var­ven utan bara tor­ka ur den med lite pap­per. Det­ta åstad­kom­mer ett bra ytskikt på pan­nan som gör det myc­ket lätt att ste­ka pann­ka­kor. Bacon och pann­ka­kor och lönn­si­rap är en fan­tas­tisk kom­bi­na­tion.

3 svar på ”Pannkakor”

Hej! Jag tyck­te pann­ka­kor­na var jät­te­go­da, Men recpe­tet behövs dubb­las eller tripp­las om man är jät­te hung­rig (jag använ­de en nor­mal­stor ste­ka­pan­na)

Jag bru­kar blan­da lite soc­ker i sme­ten ock­så för att få dem lite knap­ri­ga­re. Till dem bru­kar jag ha en god glass som jag låtit stå fram­me så att den fått en lite mju­ka­re kon­si­stens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *