Kategorier
Bröd

Helt fantastiskt långjäst bröd

Ing­et arbe­te, ing­en knåd­ning, inga dyra ingre­di­en­ser – bara en mas­sa tid behövs för att baka det­ta bröd. Resul­ta­tet är spek­ta­ku­lärt. Recep­tet ursprung­li­gen skri­vet av Jim Lahey, pub­li­ce­rat i New York Times 2006-11-08.

7 dl vete­mjöl (lämp­li­gen vete­mjöl spe­ci­al som har hög­re glu­ten­halt)
¼ tsk torrjäst
1¼ tsk salt
3,8 dl vat­ten

Blan­da mjöl, torrjäst och salt i en bun­ke, till­sätt vat­ten och rör ihop med någ­ra tag. Knå­da inte, rör inte för myc­ket, tiden gör allt arbe­te åt dig. Det är myc­ket lite jäst, och degen är myc­ket lös – det är pre­cis som det ska med den saken. Täck bun­ken med plast­film och låt stå och jäsa i rumstem­pe­ra­tur i 18 tim­mar. Den ska vara dub­belt så stor och bubb­lig när den är klar.

Mjö­la bak­bor­det, häll ut degen och vik ihop den två-tre ggr. Mjö­la den lite och lägg över plast­fil­men igen. Låt degen vila i 15 min. Åter­i­gen ing­et knå­dan­de, ing­et bear­be­tan­de av degen.
Fort­sätt vika ihop degen med mjö­la­de hän­der så att den blir mer som en boll. Lägg den på en väl mjö­lad bak­duk (bomulls­hand­duk) med vec­ken nedåt, mjö­la lite ovan­på och täck med en and­ra bak­duk. Låt jäsa i ytter­li­ga­re 2 tim­mar, om igen till dub­bel stor­lek.

C:a 40 minu­ter innan degen jäst klart stäl­ler du in en gry­ta eller form med lock i ugnen och vär­mer den till 230°. Det går bra med gjut­järn, emal­je­rat gjut­järn, pyrex, sten­gods – vil­ken ugns­fast form som helst med tät­slu­tan­de lock. Gry­tan mås­te vara på 34 liter för att rym­ma brö­det.

Ta ut gry­tan (som är skåll­het) ur ugnen och lägg ner brö­det med nuva­ran­de upp­si­dan nedåt i den – ska­ka even­tu­ellt ut degen. Lägg på loc­ken och sätt till­ba­ka allt mitt i ugnen. Gräd­da i 30 minu­ter, ta sedan bort loc­ket och gräd­da i ytter­li­ga­re 15 minu­ter. Ta sedan brö­det ut gry­tan och låt det kall­na på ett gal­ler utan att täc­ka över det.

Bätt­re bröd är myc­ket svårt att hit­ta någon­stans.

11 svar på ”Helt fantastiskt långjäst bröd”

Kanon­bröd!
Hade bara van­ligt vete­mjöl, degen blev väl­digt fast så jag till­sat­te ung. 1 dl vat­ten extra.
Öka­de sal­tet till knappt 2 tsk.
Bjöd på brö­det, all­de­les nyba­kat, och fick frå­gan: Har du bakat sur­degs­bröd??

Baka­de i ler­gry­ta, 225 gra­der tills 94 gra­ders inner­temp. Tog näs­tan 2 h. Vän­de brö­der efter 1 h, tog av lock de sista 20 min. Den tog lite smak av ler­gry­tan, så skor­pan sma­kar lite kött­bul­jong… Men oj vad smak­rikt, på ett bra sätt, brö­det var i mit­ten! Kom­mer garan­te­rat göra enligt den­na metod fler gång­en. Ska för­sö­ka få tag på nån bra gjut­järns­gry­ta i slut­spur­ten av mel­lan­dags­re­an : ) Tack för recep­te­tin­spi­ra­tio­nen!

Det väx­er !
Mäk­tigt recept 🙂 är på min 3:e sats å det blir bara mer suc­cé för var gong.
Stort tack till grun­da­ren.
Stort tack till bror­san som för­med­la .
Åh störst tack till mam­ma jord som gör det möj­ligt!

Be hap­py

Jb

det­ta var det godas­te bröd jag bakat på länge!!!!!!!!!!!!!!! nu har det bli­vit bröd två med gra­ham och lin­frö= lika gott! näs­ta får bli med råg och sol­ros­frön!

Jag pro­va­de baka det här i hel­gen med din­kel­mjöl. Blev rik­tigt bra fak­tiskt. Man kan gär­na ha i ½ dl extra vat­ten, din­kel­mjöl suger åt sig mer vat­ten än vete­mjöl.

Rent objek­tivt mås­te salt­mäng­den ökas till åtminsto­ne 1,5 tsk – gär­na 1,75 och gil­lar man ljust bröd med säl­ta så går upp till 2 tsk bra. Det sist­nämn­da om man dess­utom har låtit göra degen aning­en mjöl­sty­va­re, vil­ket då åtminsto­ne jag tyc­ker är att före­dra. Möj­li­gen är teske­dar­na i amme­ri­kat stör­re? 1,25 svens­ka teske­dar ger i mitt tyc­ke ett resul­tat med en aning­en fadd ton.
För övrigt är det inte så dumt (d.v.s. högst rekom­men­da­belt) att byta ut 0,5 dl av mjö­let till fint råg­mjöl. Jag har just provsma­kat en vari­ant med två tsk salt, 0,5 dl fint råg­mjöl, litet kros­sat respek­ti­ve helt lin­frö, ros­ta­de pumpafrön och dito has­sel­nöt­ter. Med smör, GOTT!

Ojoj, nu har jag ock­så bakat det­ta. Var först oro­lig över att degen var så lös, näs­tan rin­nig… Men så skall det tyd­li­gen vara, och nu när det är fär­dig­ba­kat ser det hur gott ut som helst. Skall vän­ta lite på att det sval­nar innan jag provsma­kar…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *