Kategorier
Paj & Pizza

Förslag till pizzapålägg

När jag i hös­tas stä­da­de undan någ­ra kar­tong­er som jag av någon anled­ning ställt undan i sov­rum­met, hit­ta­de jag menyn från gam­la Kvarn Video vide Sto­ra Kvarn­ga­tan i Mal­mö. Buti­ken finns kvar, men de bakar inte läng­re någ­ra piz­zor, vil­ket är tra­giskt eftersom de var så otro­ligt goda.

Dock tänk­te jag, till min­ne av dem, och som för­slag till and­ra som kanske vill tes­ta både van­li­ga och lite annorlun­da piz­zor, skri­va upp för­slag på ingre­di­en­ser (kopi­e­rat rakt av från deras piz­za­me­ny).

Kategorier
Paj & Pizza

Kvarnpizza

Tål­mo­digt fram­ex­pe­ri­men­te­rat piz­zapå­lägg som avser att efter­lik­na en väl­digt god piz­za man förr kun­de köpa på kvarn­vi­deo vid Caro­li City i Mal­mö. Vide­o­bu­ti­ken finns kvar, men de baka inte piz­zor läng­re. Synd, deras piz­zor var helt annorlun­da än de som and­ra piz­ze­ri­or åstad­kom­mer.

Tid: 35 minu­ter för piz­za­deg + 20 minu­ter för pålägg och bak­ning.
Por­tio­ner: 23 pers
Pris: för myc­ket fär­dig­köp­ta gre­jer för att det ska bli bil­ligt. Säkert dyra­re än ori­gi­na­let var.

Kategorier
Paj & Pizza

Pizzadeg

Grund­deg till piz­za­bott­nar. En sats piz­za­deg räc­ker till en stor piz­za­bot­ten, lagom för två per­so­ner. Med myc­ket fyll­ning räc­ker det till fler.