Kategorier
Tillbehör

Pizzasallad

Det­ta är en enkel piz­za­sal­lad, inte spe­ci­ellt svår att göra. Den bör helst stå och dra i någ­ra tim­mar eller över nat­ten för att stå och bli mjuk.

Räc­ker till 23 per­so­ner. 

Kategorier
Kött Tillbehör

Lammfrikadeller

Lammfri­ka­del­ler är kok­ta kött­bul­lar på lammfärs. Bra att ha och ser­ve­ra i sop­pa – de blir snabbt var­ma i sop­pan. Går utmärkt att fry­sa för övrigt.
C:a 30 st, hur många por­tio­ner det blir beror på vad du ska ha dem till.

Kategorier
Tillbehör

Risotto

Risot­to är enkelt och bil­ligt, men man mås­te röra i den hela tiden, det går inte att läm­na gry­tan, då går det antag­li­gen åt sko­gen. Det går inte hel­ler att till­ver­ka en mager risot­to – det sma­kar illa. Inte hel­ler ska man för­sö­ka göra den nyt­ti­ga­re genom att använ­da and­ra fet­ter, ej hel­ler kan man byta ut riset. Där­e­mot kan man till­sät­ta saker; svamp och/eller tryf­fel­ol­ja, tryf­fel, citron och tim­jan, röd­vin istäl­let för vitt vin. Till­sätt bara inte allt på en gång. Gott blir det hursom, väl­digt gott till och med.

Kategorier
Tillbehör Vegetariskt

Potatiskompott

Pota­tis­kom­pott är i prin­cip ett slar­vigt pota­tis­mos – men med den för­de­len att det går utmärkt att göra kom­pott även på färsk­po­ta­tis. Jag anger inga mäng­der i recep­tet – det beror ju helt på hur myc­ket pota­tis var och en vill äta, vil­ket i sin tur beror på vad man ser­ve­rar till. 34 pota­ti­sar per per­son bru­kar dock vara ett hygg­ligt rikt­mär­ke.