Kategorier
Vegetariskt

Ratatouille

Rata­touil­le lagar man van­li­gen i slu­tet på som­ma­ren när alla grön­sa­ker är bil­li­ga och man vill fyl­la fry­sen. Men nu var det zuc­chi­ni, auber­gi­ne och pap­ri­ka i box­en med ekogrön­sa­ker från års­ti­der­na den­na vec­kan så det blev en röra för att ta till­va­ra dem. Vän av ord­ning note­rar att det inte bru­kar fin­nas moröt­ter i en rata­ouil­le, men jag tyc­ker de ger en trev­lig avvi­kan­de kon­si­stens (de blir ju inte lika mju­ka som res­ten av grön­sa­ker­na på den kor­ta kok­ti­den).

Kategorier
Billigt Soppa Vegetariskt

Bönsoppa

Man behö­ver inte ha i allt i lis­tan, men det blir väl­digt gott såhär. Det är en stor sats – räc­ker nog för 10 per­so­ner (du behö­ver allt­så en stor gry­ta), men det är bil­li­ga ingre­di­en­ser. Bra lunch­mat att fry­sa in por­tions­vis.

ca 10 por­tio­ner, ca 1 tim­me, bil­lig.

Kategorier
Soppa Vegetariskt

Split Pea soppa

God och mät­tan­de grön­saks­sop­pa som vare sig är säsongs­bun­den eller sär­skilt dyr.

Recep­tet ger ca 4 por­tio­ner.

Kategorier
Billigt Soppa Vegetariskt

Blomkålssoppa

Snabbt och enkelt, samt bil­ligt. Ju bätt­re sma­kan­de bul­jong, desto bätt­re sop­pa. Häl­so­kost­af­fä­rer säl­jer en väl­digt god krav­märkt grön­saks­bul­jong som jag använ­der – den är bäst. (Vet fak­tiskt inte vad den heter exakt – den säljs som ett gult bul­jong­pul­ver i genom­skin­lig plast­på­se med eti­kett – jag häl­ler över i en glas­burk så jag kan inte kol­la nam­net.)

C:a 4 por­tio­ner

Kategorier
Tillbehör Vegetariskt

Potatiskompott

Pota­tis­kom­pott är i prin­cip ett slar­vigt pota­tis­mos – men med den för­de­len att det går utmärkt att göra kom­pott även på färsk­po­ta­tis. Jag anger inga mäng­der i recep­tet – det beror ju helt på hur myc­ket pota­tis var och en vill äta, vil­ket i sin tur beror på vad man ser­ve­rar till. 34 pota­ti­sar per per­son bru­kar dock vara ett hygg­ligt rikt­mär­ke.

Kategorier
Billigt Sås Vegetariskt

Tomatsås

Ca 4 por­tio­ner (bero­en­de på vad den ska använ­das till)
OK, det här är en slags skiss på ett recept – det tål att modi­fie­ras åt en väl­dig mas­sa håll. Vik­tigt är att man har lite tid på sig, såsen blir bätt­re av att få koka ihop en tim­ma.