Kategorier
Billigt Fågel Soppa

Morotssoppa med kyckling, ingefära och chili

4 por­tio­ner, ca 30 min

Recep­tet är skam­löst base­rat på en fär­dig­la­gad, god men dyr sop­pa som finns att köpa i en del livs­me­del­bu­ti­ker. Det är idel bil­li­ga ingre­di­en­ser så det blir en bil­lig mid­dag om man lagar den själv. Cey­lon­ka­nel är en annan kanel än den vi van­li­gen köper i mat­bu­ti­ken, den har en smak som pas­sar utmärkt i mat. Det fun­kar fint med van­lig kanel ock­så.

Kategorier
Billigt Soppa Vegetariskt

Bönsoppa

Man behö­ver inte ha i allt i lis­tan, men det blir väl­digt gott såhär. Det är en stor sats – räc­ker nog för 10 per­so­ner (du behö­ver allt­så en stor gry­ta), men det är bil­li­ga ingre­di­en­ser. Bra lunch­mat att fry­sa in por­tions­vis.

ca 10 por­tio­ner, ca 1 tim­me, bil­lig.

Kategorier
Kött Tillbehör

Lammfrikadeller

Lammfri­ka­del­ler är kok­ta kött­bul­lar på lammfärs. Bra att ha och ser­ve­ra i sop­pa – de blir snabbt var­ma i sop­pan. Går utmärkt att fry­sa för övrigt.
C:a 30 st, hur många por­tio­ner det blir beror på vad du ska ha dem till.

Kategorier
Tillbehör

Risotto

Risot­to är enkelt och bil­ligt, men man mås­te röra i den hela tiden, det går inte att läm­na gry­tan, då går det antag­li­gen åt sko­gen. Det går inte hel­ler att till­ver­ka en mager risot­to – det sma­kar illa. Inte hel­ler ska man för­sö­ka göra den nyt­ti­ga­re genom att använ­da and­ra fet­ter, ej hel­ler kan man byta ut riset. Där­e­mot kan man till­sät­ta saker; svamp och/eller tryf­fel­ol­ja, tryf­fel, citron och tim­jan, röd­vin istäl­let för vitt vin. Till­sätt bara inte allt på en gång. Gott blir det hursom, väl­digt gott till och med.

Kategorier
Soppa Vegetariskt

Split Pea soppa

God och mät­tan­de grön­saks­sop­pa som vare sig är säsongs­bun­den eller sär­skilt dyr.

Recep­tet ger ca 4 por­tio­ner.

Kategorier
Billigt Soppa Vegetariskt

Blomkålssoppa

Snabbt och enkelt, samt bil­ligt. Ju bätt­re sma­kan­de bul­jong, desto bätt­re sop­pa. Häl­so­kost­af­fä­rer säl­jer en väl­digt god krav­märkt grön­saks­bul­jong som jag använ­der – den är bäst. (Vet fak­tiskt inte vad den heter exakt – den säljs som ett gult bul­jong­pul­ver i genom­skin­lig plast­på­se med eti­kett – jag häl­ler över i en glas­burk så jag kan inte kol­la nam­net.)

C:a 4 por­tio­ner

Kategorier
Fågel

Kycklingfiléer med dijonsenap

Att ste­ka kyck­ling i ugnen är snabbt och enkelt, och det är dess­utom lätt att göra om man ska laga mat åt många. När jag lagar det här recep­tet använ­der jag gär­na en krydd­bland­ning som heter Pari­si­en Bon­nes Her­bes från Pen­zey’s, men det är gans­ka så dyrt att bestäl­la kryd­dor från dem, de domi­ne­ran­de sma­ker­na i den bland­ning­en är dra­gon och tor­kad gräslök – så den låter sig lätt ersät­tas.

Kategorier
Tillbehör Vegetariskt

Potatiskompott

Pota­tis­kom­pott är i prin­cip ett slar­vigt pota­tis­mos – men med den för­de­len att det går utmärkt att göra kom­pott även på färsk­po­ta­tis. Jag anger inga mäng­der i recep­tet – det beror ju helt på hur myc­ket pota­tis var och en vill äta, vil­ket i sin tur beror på vad man ser­ve­rar till. 34 pota­ti­sar per per­son bru­kar dock vara ett hygg­ligt rikt­mär­ke.

Kategorier
Billigt Sås Vegetariskt

Tomatsås

Ca 4 por­tio­ner (bero­en­de på vad den ska använ­das till)
OK, det här är en slags skiss på ett recept – det tål att modi­fie­ras åt en väl­dig mas­sa håll. Vik­tigt är att man har lite tid på sig, såsen blir bätt­re av att få koka ihop en tim­ma.

Kategorier
Fisk Soppa

Svenskfransk fisksoppa

En myc­ket god fisk­sop­pa, rekom­men­de­ras å det var­mas­te.

Por­tio­ner: 4